Wymiany akademickie jako sposób na indywidualizację studiów

Wymiana akademicka to nie tylko doskonały sposób na rozbudowanie swojego życiowego kapitału w obszarze naukowym, zawodowy czy społeczny, ale to również jedna z możliwości indywidualizacji własnej ścieżki kształcenia na studiach.

Opuszczając naszą Alma Mater zyskujemy możliwość poznania nowych ośrodków naukowych, prowadzonych przez nich badań naukowych oraz potencjalnych współpracowników przy przyszłych badaniach naukowych. Wyjazd poza mury swojej uczelni, nie tylko wzmacnia rozwój naszej kariery naukowej czy umożliwia zrealizowanie przedmiotu niedostępnego na rodzimej szkole wyższej, ale to także silny rozwój kompetencji społecznych, a zwłaszcza interkulturowych.

Programy wymiany dostępne na polskich uczelniach są dosyć mocno zróżnicowane i każdy bez problemu powinien znaleźć dla siebie właściwą opcję. W Polsce dostępne są dwa rodzaje wymian akademickich: krajowe oraz międzynarodowe.

Wymiany krajowe

Głównym programem wspierającym wymiany studenckie w kraju jest Program Mobilności Studentów i Doktorantów w skrócie zwanym MOST oraz jego odmiany skierowane specjalnie do studentów uczelni technicznych – MOSTECH oraz studentów uczelni medycznych MOSTUM. Jest on wzorowany na europejskim programie stypendialnym Erasmus i umożliwia zarówno studentom, jak i doktorantom realizację jednego lub dwóch semestrów studiów poza swoja macierzystą uczelnią. Ważnym aspektem tej wymiany jest możliwość stworzenia indywidualnego planu zajęć na czas wyjazdu. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej programu: http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna 

Wymiany międzynarodowe

Innym rozwiązaniem na indywidualizację swojego programu studiów są wymiany międzynarodowe, które równoczesne pozwalają na doskonalenie języka obcego oraz poznanie nowych kultur,

Erasmus+ to flagowy program wymiany międzynarodowej prowadzony przez Komisję Europejską. Umożliwia on wyjazd na semestr lub cały rok studiów na inna uczelnię z Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (EOSW) biorącą udiał w programe. Mniej popularna częścią tego programu są wyjazdy na praktyki zawodowe do innego kraju. Każdy student uczestniczący w wymianie ma zagwarantowane na czas jej trwania stypendium (którego wysokość zależy od kraju, do którego wyjeżdża). W trakcie trwania wymiany student realizuje wybrane przedmioty na przyjmującej go uczelni, które wybiera w uzgodnieniu z uczelnianym koordynatorem programu Erasmus+. Więcej szczegółów o programie możesz dowiedzieć się od uczelnianego lub wydziałowego koordynatora lub też ze strony internetowej pragramu: https://erasmusplus.org.pl/

Program CEEPUS – Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej to program współpracy wielostronnej krajów Europy Środkowej w obszarze edukacji. W ramach współpracy międzyuczelnianej możesz wyjechać na staż naukowy, semestr studiów, praktyki w ramach sieci akademickich oraz na szkołę letnią czy też intensywny kurs. Na czas realizacji wymienionych przedsięwzięć program przyznaje krótkoterminowe stypendia dla studentów. O szczególach programu możesz dosiwedzieć się ze strony internetowej: https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-polscy/ceepus.

Umowy bilateralne są to międzynarodowe umowy o współpracy zawierane pomiędzy dwiema uczelniami. Porozumienia takie zawiera się w celu realizacji międzynarodowych grantów i projektów badawczych, badań naukowych, programów mobilnościowych, jak również prowadzenia wspólnych studiów czy podejmowania działań propagujących język polski poza granicami kraju. Z ofertą wymian międzynarodowych oraz jej warunkach w ramach umów bilateralnych na twojej uczelni możesz dowiedzieć się od pracowników jednostek odpowiedzialnych za współpracę zagraniczną.

Popularnymi programami wymiany międzynarodowych są również: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (International Visegrad Fund) oraz Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta. Aktualne informacje o wymianach międzynarodowych możesz znaleźć w jednostkach swojej uczelni odpowiedzialnych za wymiany i wspólpracę międzynarodowa oraz zna stronie internetowej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej: https://nawa.gov.pl/

Autor: Mateusz Saniewski