IOS – rozwiązania na gruncie ustawy i możliwości dla studentów

Czym jest IOS? Na pewno jest to system operacyjny, ale nie będzie opisany w tym artykule. IOS jest to Indywidualna Organizacja Studiów. Można ją też spotkać pod nazwą ITS, czyli Indywidualny Tok Studiów. Jest to sposób organizacji kształcenia na uczelniach, który odpowiada za indywidualizację toku studiów. IOS jest jednym z praw studenta, mówi o nim art. 85 ust. 1 pkt 2 Ustawy: student ma prawo do: odbywania studiów według indywidualnej organizacji studiów. Student posiadający indywidualną organizację studiów ma prawo do ustalania terminów zajęć – często są realizowane podczas konsultacji i dyżurów prowadzącego lub do wybrania w pierwszej kolejności grupy zajęciowej, zaliczeń, jak również sesji egzaminacyjnej, według indywidualnego harmonogramu, dopasowanego do jego potrzeb, co więcej w niektórych przypadkach IOS pozwala opuszczać niektóre zajęcia. O tym kto może dostać IOS i jakie warunki musi spełniać dowiecie się w Regulaminie Studiów swojej uczelni, ponieważ to na wewnętrzne regulacje będziecie musieli się powołać w momencie składania podania o jego przyznanie. Niestety Ustawa dość oszczędnie mówi o IOS. Osoby, które najczęściej korzystają z tej możliwości, to: 

  • rodzice (lub opiekunowie) wychowujący dzieci, 
  • studenci studiujący na minimum dwóch kierunkach, często różnych uczelni,
  • osoby z niepełnosprawnościami, 
  • osoby przewlekle chore. 

Powyżej przedstawione przykłady nie zamykają drogi innym osobom, które chciałyby złożyć wniosek o IOS. Osoby pracujące, działające na rzecz uczelni, czy też biorące udział w wymianie, bądź po prostu znajdujące się w szczególnej sytuacji, która ogranicza im możliwość brania udziału we wszystkich zajęciach i zaliczeniach mogą złożyć podanie o IOS. Najważniejsze jest to, aby podanie dobrze umotywować, często też poprzez załączoną dokumentację odnośnie obecnej sytuacji studenta, która zmusiła go do złożenia podania ws. IOS. IOS jest najczęściej przyznawany na jeden semestr.

W momencie, w którym student zderza się z problemem otrzymania IOS, należy pamiętać, co mówi Ustawa o szczególnych przypadkach w art. 85 ust 2 pkt 1: studentce w ciąży i studentowi będącemu rodzicem nie można odmówić zgody na: odbywanie studiów na określonym kierunku i poziomie według indywidualnej organizacji studiów do czasu ich ukończenia – w przypadku studiów stacjonarnych. Tak więc należy pamiętać, że szczególnie w tych dwóch powyższych przykładach uczelnia musi się zgodzić na IOS.

Patrząc z boku wydawać by się mogło, że IOS jest ułatwieniem dla studenta, ale często jest to trudny i skomplikowany proces, jak również wymaga dużo większej pracy własnej i zaangażowania studenta. Poza samodzielną pracą studenci są też często wykluczeni z życia społecznego swojej alma mater, nie ma takiej integracji z rówieśnikami, jak podczas zajęć w grupie. Poza dużym ułatwieniem IOS dodatkowo uczy systematyczności, logistyki i logicznego myślenia, aby studia pogodzić ze swoją obecną sytuacją, a przy tym uzyskać upragniony tytuł, ale też czasami jest po prostu przykrą koniecznością w związku z sytuacją w jakiej znalazł się nasz student.

Autor: Ewelina Dusza